Läs Kvartetten 4 / 2017

 


 

 

Finlands svenska manssångarförbund

Kallelse till förbundsmöte 2018

Tid: 14.4.2017 kl. 12:00

Plats: Sällskapet MM:s klubblokal,
Elisabetsgatan 2, 00170 Helsingfors

Medlemskörerna i Finlands svenska manssångarförbund r.f. sammankallas härmed till förbundsmöte, som hålls på Sällskapet MM:s klubblokal, Elisabetsgatan 2, 00170 Helsingfors, lördagen den14.4.2018 kl. 12:00. Mötet börjar med lunch klockan 12, mötesförhandlingarna inleds klockan 13. Ca. klockan 14.30 serveras kaffe.

På förbundsmötet behandlas de i § 4 i förbundets stadgar nämnda ärenden, som kommer an på förbundsmötet.

Styrelsen vill påminna om att förbundet enligt de nya stadgarna årligen håller endast ett ordinarie möte. Därför kommer ärendena att gälla både verksamhetsredovisning och – planering samt val av styrelse. 

Den kompletta kallelsen hittar du här.


Kompositionstävling för manskör

Kristinestads Manskör och Finlands svenska manssångarförbund utlyser en kompositionstävling för manskör. Tävlingen är öppen för alla.

1. Varje tävlingsbidrag består av en tonsättning för manskör TTBB a cappella av en dikt av Kurt Högnäs. Man kan använda ett av de förslag som finns här eller en annan dikt av samma författare. Kompositionen bör lämpa sig för amatörmanskör vad gäller svårighetsgrad och omfång och vara  högst  tre minuter lång.

Om man tonsatt en annan dikt än de föreslagna bör man ange från vilken diktsamling av Kurt Högnäs den kommer.

2. Tävlingstiden utgår 30.04.2018.

3. Varje tävlingsbidrag sänds som noter per brev till tävlingssekreteraren Mikael Bodman, Kattpiskargränden 4, 64100 Kristinestad. Tävlingsbidraget märks endast med signatur. I ett slutet kuvert med signaturen utanpå bifogas kompositörens namn och kontaktuppgifter. 

4. En kompositör kan delta med flera bidrag, men i så fall i skilda brev och med skilda signaturer.

5. I tävlingsjuryn sitter Anders Teir från Kristinestads Manskör (ordf.), Henrik Wikström från Finlands svenska manssångarförbund, Stefan Wikman från Wasa Sångargille, samt Kari Turunen från Akademiska Sångföreningen. 

Juryns beslut kan inte överklagas.

6. Juryn förfogar över en prissumma på 3000 € att fördela mellan högst tre bidrag. Det vinnande bidraget premieras med ett pris på minst 1500 €. 

7. Det vinnande bidraget uruppförs av Kristinestads Manskör på körens 90-årsjubileumskonsert i november 2018.

 

Inga händelser på kommande