Stödet höll årsmöte

Stödet r.f. är en ideell förening med uppgift att stöda Finlands svenska manssångarförbund och manskvartettsången inom detsamma. Föreningen höll sitt stadgeenliga årsmöte den 1.4.2023 i Helsingfors.

Vid utgången av sitt åttiofjärde verksamhetsår hade föreningen 329 medlemmar; 262 års- och 67 ständiga. Årsmötet beslutade efter många års övervägande höja grundavgiften till 15 euro per medlem, med början från år 2024. Höjningen var den första sedan 1990-talet. För att leda Stödet verksamhetsperioden 2023-24 återvaldes Gilbert Appelgren till ordförande och den övriga styrelsen Carl-Gustaf Bäck, Tryggve Gestrin, Tommy Hammarberg, Kent Rosenback och Gustav Sundström. Till verksamhetsgranskare valdes Dennis Holmlund och Håkan Taubert.

Den egentliga verksamhetens resultat visade ett ökat underskott beroende delvis på lite större understöd än vanligt men mest på att styrelsen veterligen första gången i Stödets historia satsade på ett styrelsemöte inkl. verksamhetsgranskarna över ett veckoslut. Placeringsverksamhetens resultat visade däremot ett mycket större överskott (+ 212 % mot år 2021) både vad avkastningen och en planerad vinsthemtagning beträffar och detta lämnade därför ett totalt överskott på 9265 euro (+ 229 %). Portföljens marknadsbetingade värde under året sjönk däremot med 16 % från föregående år i enlighet med den allmänna utvecklingen av indexen på placeringsmarknaden år 2022.

Stödets verksamhet har under år 2022 följt samma riktlinjer som tidigare år. Föreningen har fortsatt att understöda FSM för olika ändamål samt beviljade under året 2022 direkta understöd till två av FSM:s medlemskörer. Dessutom tog Stödet ett principiellt nytt beslut om årligt understöd till FSM på 2500 euro för att upprätthålla Kvartetten och arkivet samt ersättning för vissa upphovsrättigheter för bandning av stamsånger. Föreningen har sänt årsbrev till alla medlemmar och strävade under året aktivt efter att värva nya medlemmar, dock med klen framgång.

Stödets långvarige styrelsesekreterare Ralf Sandbacka gick ur tiden i november. Styrelsen kondolerade hans anhöriga samt uppmärksammade tacksamt hans minne genom en överföring till Westerholmfonden.