Stödet höll årsmöte

Stödet r.f. är en ideell förening med uppgift att stöda Finlands svenska manssångarförbund och manskvartettsången inom detsamma. Föreningen höll sitt stadgeenliga årsmöte i Helsingfors den 2 april.

Vid utgången av sitt sjuttiosjunde verksamhetsår hade föreningen 401 medlemmar. Vid årsmötet beslöt man att bibehålla årsmedlemsavgiften oförändrad vid 10 euro. Man diskuterade även möjligheten att kunna indriva medlemsavgiften i samband med indrivandet av medlemsavgiften till FSM. Detta förslag vann genklang bland årsmötesdeltagarna och man beslöt att föra ärendet vidare för behandling i styrelsen. Detta förfaringssätt skulle förmodligen gagna möjligheterna att värva nya medlemmar till föreningen. Vid årsmötet återvaldes Gilbert Appelgren till ordförande och han meddelade samtidigt att detta kommer att bli hans sista år som ordförande. Thomas Höglund från Vasa avgick från styrelsen och i hans ställe invaldes Tommy Hammarberg, även han från Vasa. De övriga styrelseledamöterna fortsätter på sina poster.

Stödets verksamhet under år 2015 har följt samma riktlinjer som tidigare år. Föreningen har eget utrymme i tidningen Kvartetten och har därför fortsatt att understöda FSM beträffande utgivningskostnaderna för tidningen. Stödet beviljade under året två direkta understöd till FSM:s medlemskörer, Gamlakarleby Manskör med anledning av körens hundraårsjubileum och FSM:s projektkör Coro Finlandia VI för att täcka kostnader för körens aktiviteter i hemlandet. Föreningen har gjort massutskick till medlemmarna och strävade under året aktivt till att värva nya medlemmar, tyvärr med ringa framgång.

I övrigt har föreningen idkat sedvanlig verksamhet, gjort nödvändiga ekonomiska placeringsbeslut och på alla sätt strävat till att trygga föreningens verksamhetsmöjligheter i framtiden.